Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii edycja 2014-2015

Przygotuj do druku Zapisz jako PDF

 

Zmiany w konkursach współfinansowanych ze środków NFOŚiGW

Wnioski wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku będą analizowane pod kątem zapewnienia alternatywnych źródeł finansowania.

aktualizacja 08.08.2016r.

.........................................................................................................................................................................................................

Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii edycja

W związku z przewidywanymi zmianami w Programie Priorytetowym Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidujemy ogłoszenie nowego konkursu „Prosument dla Pomorza” w I kwartale 2016 roku.

Więcej informacji na temat zmian w programie priorytetowym znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW

 

aktualizacja 15.12.2015r.

.........................................................................................................................................................................................................

Informujemy o zakresie dokumentów wymaganych do złożenia jako rozliczenie umów dofinansowania w ramach konkursu „Prosument dla Pomorza”.

Wzory formularzy stanowiących rozliczenie umowy należy pobrać z zakładki Obsługa beneficjentów -> Formularze do pobrania -> Druki dotyczące zawartych umów.

Do powyższych druków należy dołączyć dokumenty odpowiadające rodzajowi zrealizowanej instalacji:

Osiągnięty efekt ekologiczny (O.EFEKT-PR/2014)

Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia

Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji źródła ciepła opalanego biomasą (LSB2)

Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji systemu fotowoltaicznego (LSF2)

Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji kolektorów słonecznych (LSK2)

Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji układu mikrokogeneracyjnego (LSM2)

Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji pompy ciepła (LSP2)

Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji małej elektrowni wiatrowej (LSW2)

 

aktualizacja 15.12.2015r.

.........................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że dotychczasowy nabór wniosków w ramach konkursu „Prosument dla Pomorza – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (edycja 2014-2015)” został zakończony.

Na podstawie zmienionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego opracowany zostanie zaktualizowany regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na początek IV kwartału 2015 r.

Więcej informacji na temat zmian w programie priorytetowym znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW.

aktualizacja: 16.09.2015 r.

.....................................................................................................................................................................................................

 

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianami w programie  priorytetowym  „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” nabór wniosków do WFOŚiGW w Gdańsku na dotychczacowych warunkach przedmiotowego konkursu „Prosument dla Pomorza” trwa do 31.07.2015r.

Na podstawie zmienionego programu priorytetowego opracowany zostanie zaktualizowany regulamin konkursu wraz z załącznikami i opublikowany na stronie internetowej Funduszu w zakładce KONKURSY.

Więcej informacji na temat zmian w programie priorytetowym znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/aktualnosci/art,15,aktualizacja-programu-priorytetowego.html

                                                                 

      aktualizacja 27.07.2015r.

.....................................................................................................................................................................................................

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014-2015).

Konkurs realizowany jest w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Beneficjentami konkursu są:

  • wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
  • spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

zlokalizowanymi na terenie województwa pomorskiego.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-PR/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do końca roku 2015 lub do  momentu  wydania komunikatu o zamknięciu naboru.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

 

Pliki do pobrania: