Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie

Przygotuj do druku Zapisz jako PDF

30 czerwca 2015 roku w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła się konferencja „25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie”. Konferencję zorganizowali: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Związek Gmin Pomorskich.

Konferencja „25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie”

Konferencja „25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie” zorganizowana została pod honorowym patronatem Prezydenta RP (zdj. WFOŚiGW w Gdańsku)

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przeczytał list od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. „Województwo pomorskie, gminy i powiaty są przykładem dobrze wykorzystanych szans, jakie daje samorządność” – napisał prezydent. Marszałek Mieczysław Struk stwierdził, iż reforma samorządowa z 1990 roku jest jedną z najbardziej udanych, które udało się zrealizować w ostatnim ćwierćwieczu. Dodał, że jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania, ale każda gmina województwa pomorskiego odniosła sukces. I  sukces ten jest źródłem satysfakcji dla samorządu i wspólnot lokalnych.  „Dziś Polska jest inna. I to właśnie za sprawą samorządów. 25 lat samorządności to były lata pozytywnych zmian.  Chcemy, aby lokalne wspólnoty mogły się nadal rozwijać. Samorządowcy wciąż chcą zmieniać rzeczywistość” – mówił do zgromadzonych na konferencji marszałek Mieczysław Struk.

W pierwszej części konferencji  twórcy reformy samorządowej przedstawili wizję samorządu, jaką mieli 25 lat temu. Wskazali postulowane kierunki zmian. Prof. Jerzy Stępień - współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999 – mówił o „Cywilizacyjnym sporze o kształt władzy lokalnej”. Senator Janusz Sepioł przedstawił „Zadania samorządu w kształtowaniu przestrzeni życia Polaków”. Grzegorz Grzelak -  wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz członek Zespołu Ustrojowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu RP – zaprezentował „Wyzwania wobec samorządu regionalnego na kolejne 25 lat”. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego Iwona Sagan mówiła o „Drodze do metropolii”.

W drugiej części konferencji wystąpili przedstawiciele samorządów. Dokonali oni oceny kondycji samorządu z punktu widzenia praktyków. Danuta Grodzicka – Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mówiła o tym jak poprawa stanu środowiska wpłynęła na jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego. „Chcesz mieć wrzody, wejdź do wody”, „Żądamy ochrony Zatoki” – to hasła, z którymi maszerowali w 1981 roku uczestnicy pierwszego w historii Polski ekologicznego protestu. Na niemal wszystkich plażach Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej stały tablice z napisem „Uwaga! Kąpiel w morzu surowo wzbroniona”.

Konferencja - wystąpienie Danuty Grodzickiej - Kozak

Wystąpienie Danuty Grodzickiej – Kozak – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zdj. WFOŚiGW w Gdańsku)

W wyniku reformy samorządowej, do zadań własnych gmin zaliczono ochronę  środowiska i przyrody, gospodarkę wodną, zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, utrzymanie zieleni gminnej, ochronę przeciwpowodziową. W 1994 roku rozpoczęła się realizacja „Programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej, Puckiej i Zalewu Wiślanego”. Podjęto decyzję o budowie nowoczesnych składowisk odpadów, realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.  Wysiłki samorządów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyniosły konkretne efekty. Nasz region jest liderem w zakresie rozwoju systemów odbioru ścieków komunalnych. Jest także w czołówce regionów, w którym od lat sukcesywnie porządkowany jest system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyraźnie poprawił się stan środowiska Zatoki Gdańskiej, jakość wody pitnej. Dzięki modernizacji kotłowni, rozbudowie sieci ciepłowniczej, polepszył się stan czystości powietrza w miastach.  W ciągu 22 lat działalności, WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości około  1 mld 300 mln zł. Najwięcej środków przeznaczonych zostało na ochronę wód, następnie ochronę powietrza i ochronę powierzchni ziemi. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie jest tak spektakularnym przedsięwzięciem jak budowa dróg, lotnisk czy mostów. Bardzo kosztowne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej są mało widoczne. Realizacja tych projektów znacząco wpływa jednak na komfort życia. W nie mniejszym stopniu niż drogi czy lotniska przedsięwzięcia te decydują o rzeczywistym postępie cywilizacyjnym” – powiedziała prezes Danuta Grodzicka – Kozak. Prezes WFOŚiGW w Gdańsku przestawiła też założenia konkursu „Eko Inwestycja Pomorza”. Jest to plebiscyt na najważniejsze pro-ekologiczne inwestycje zrealizowane przez samorządy lokalne, instytucje i firmy w ciągu ostatnich 25 lat. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego.

Prezes Danuta Grodzicka – Kozak oraz zastępca prezesa Maciej Kazienko wręczyli nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ostatnim ćwierćwieczu. Otrzymali je: Małgorzata Gładysz, Teresa Preis, Grzegorz Grzelak.

Wręczenie nagród

Od lewej: Danuta Grodzicka – Kozak, Małgorzata Gładysz, Teresa Preis, Grzegorz Grzelak, Maciej Kazienko (zdj. WFOŚiGW w Gdańsku)

Małgorzata Gładysz wniosła duży wkład w tworzenie nowych samorządów terytorialnych w gminach ówczesnego województwa gdańskiego. Była delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w regionie. Jej głównym zdaniem było przekładanie na język praktyczny wchodzących w życie ustaw i rozporządzeń oraz przekazywanie tej wiedzy nowo wybranym samorządom w gminach. Od 1992 roku Małgorzata Gładysz kontynuowała działalność na rzecz wspierania samorządów jako szef Ośrodka Ekspertyz i Doradztwa przy Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego, włączając się aktywnie w pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z samorządami południowej Szwecji. Było to szczególnie ważne, gdyż pierwsze lata działalności samorządów upłynęły na nadrabianiu wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych dotyczących wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków i wysypisk, a w tym zakresie bardzo pomocne były doświadczenia skandynawskie. W latach 1999- 2003 została radną I kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie była przewodniczącą Komisji Statutowej i wiceprzewodniczącą Komisji Strategii. I nadal aktywnie działała na rzecz ochrony środowiska.

Teresa Preis pracuje w Kościerskim Domu Kultury. Jest nauczycielem z 46 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu czystości powietrza, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii. Jest inicjatorką różnych przedsięwzięć ekologicznych. Była głównym organizatorem międzynarodowych obozów ekologicznych, podczas których uczestnicy badali jakość wód powierzchniowych pod względem biologicznym, chemicznym i fizycznym. Teresa  Preis prowadziła także warsztaty edukacyjno – ekologiczne „Jak przyroda budzi się do życia – powitanie wiosny w Strzelnicy”. Organizowała obrady Sejmików Ekologicznych, obchody Światowego Dnia Ziemi. Przeprowadziła integracyjne turnieje ekologiczne dla osób niepełnosprawnych z województwa pomorskiego.

Grzegorz Grzelak – politolog, polityk, a przede wszystkim wybitny samorządowiec. Od 1990 roku był pierwszym przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego i wiceprzewodniczącym Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego.  Po reformie terytorialnej został przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, a od 1999 roku wicemarszałkiem województwa pomorskiego. Grzegorz Grzelak ma duże zasługi dla rozwoju samorządów terytorialnych w województwie gdańskim, a nawiązana już na początku lat 90-tych współpraca samorządów w Regionie Morza Bałtyckiego i stworzone możliwości  korzystania z doświadczeń skandynawskich pomogły naszym samorządom  w szybszym usuwaniu wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony środowiska. 

W drugiej części konferencji „25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie” o swoich doświadczeniach mówili także Tadeusz Kobiela – wójt Sierakowic, Mirosław Czapla – starosta malborski, Błażej Konkol – prezes Związku Gmin Pomorskich.

Konferencja zorganizowana została pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Opublikowano: 02.07.2015