Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Władysławowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Przygotuj do druku Zapisz jako PDF

Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Władysławowie i Mieroszynie”. Na terenie gminy Władysławowo wybudowanych zostało prawie 15 km sieci kanalizacji sanitarnej, trzy przepompownie ścieków . Inwestycja prowadzona była w miejscowościach: Rozewie, Tupadły, Jastrzębia Góra, Ostrowo, Karwia.  Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączone zostały gospodarstwa domowe, w których mieszka 247 osób. Tym samym zlikwidowanych zostało 79 zbiorników bezodpływowych. „Tereny, na których realizowana była inwestycja nie były objęte zbiorczym systemem kanalizacji, ścieki gromadzone były w często nieszczelnych i nieterminowo opróżnianych zbiornikach” – wyjaśnia Rafał Nowicki – prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK. „Po wykonaniu kanalizacji, chroniony jest grunt i wody powierzchniowe w tym rejonie. Ze względu na nadmorskie położenie gminy Władysławowo, ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego. Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie latem, kiedy gminę odwiedza wielu turystów” – dodaje Rafał Nowicki.

Wykop w trakcie proac budowlanych

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławowo (zdj. MPWiK EKOWIK)

Celem inwestycji było skanalizowanie obszarów aglomeracji Władysławowo, które nie zostały ujęte w zadaniach realizowanych z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). „Nie mogły zostać ujęte, gdyż nie spełniały warunków unijnego programu, nie było wymaganego wskaźnika koncentracji   w liczbie 120 mieszkańców na kilometr” – uzasadnia Rafał Nowicki. Z Programu Infrastruktura i Środowisko prowadzony był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej”. W jego ramach przebudowana została oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiej Górze, wybudowanych lub zmodernizowanych zostało prawie 17 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 km sieci wodociągowej.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Władysławowie i Mieroszynie”, spełnione zostały wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dotyczące wysokości skanalizowania aglomeracji. Stopień skanalizowania gminy wzrósł z 91% do 94%, aglomeracji z 79% do 90%. Poprawiła się jakość życia mieszkańców, ale to nie jedyna korzyść z tego przedsięwzięcia. „Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do rozwoju lokalnego oraz zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych inwestycją. Ponadto zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji wpływa na poprawę środowiska naturalnego. Poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano również infrastrukturę do zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”  - tłumaczy Rafał Nowicki – prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK.

Wykop po zasypaniu

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławowo (zdj. MPWiK EKOWIK)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił 2 625 000 zł pożyczki na realizację tego zadania.

Opublikowano: 09.02.2016